Ochrana súkromia

Identifikačné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu sportacko.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu sportacko.sk je Janka Sovová, miesto podnikania Janka Kráľa 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO 35 256 974, DIČ: 1020057522,IČDPH:SK1020057522 zapísaná v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom Banská Bystrica pod č. 601-14311, email: sportacko@sportacko.sk, tel. č. 0905 918 190.

Rozsah spracúvaných osobných údajov, účely spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ spracúvania

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje (identifikačné a kontaktné údaje), ktoré budú použité výlučne na účely plnenia zmluvy (najmä zaslania objednaného tovaru) a na komunikáciu so zákazníkom. Poskytnutie dotknutých osobných údajov predstavuje zmluvnú požiadavku. Tieto osobné údaje nám zákazník nie je povinný poskytnúť, no v prípade ich neposkytnutia v celom nižšie uvedenom rozsahu nebude môcť dôjsť k uzavretiu zmluvy, resp. k jej riadnemu plneniu zo strany prevádzkovateľa.

V prípade fyzických osôb ide o nasledovné osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, resp. adresa na doručovanie, číslo telefónu a emailová adresa. V prípade, právnických osôb, alebo živnostníkov ide o nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailová adresa.

Ak nám zákazník poskytne osobné údaje, tieto budú použité iba za účelom:

 • riadneho plnenia predmetu zmluvy, a to aj prostredníctvom poskytnutia týchto osobných údajov príjemcom (bod 3. nižšie), príp. na súvisiacu komunikáciu so zákazníkom;
 • priameho marketingu.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy a súvisiacej komunikácie so zákazníkom v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa
bydliska, resp. adresa pre doručovanie, telefónne číslo a email je skutočnosť, že spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu je súhlas zákazníka ako dotknutej osoby.

Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje zákazníkov výlučne externým dopravcom na účely doručenia objednaného tovaru, a to iba v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, resp. adresa pre doručovanie a telefónne číslo zákazníka.

Kritéria na určenie doby uchovávania osobných údajov

Osobné údaje zákazníka prevádzkovateľ spracúva len počas trvania účelu, na ktorý boli tieto osobné údaje poskytnuté.

Práva zákazníka v rámci ochrany osobných údajov

Zákazník ako dotknutá osoba má v rámci ochrany osobných údajov právo na:

 • právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k jeho osobným údajom v zmysle čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecne nariadenie o ochrane údajov) a § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“);
 • právo na opravu osobných údajov zo strany prevádzkovateľa v zmysle čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 22 Zákona;
 • právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 23 Zákona;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 24 Zákona;
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov zo strany prevádzkovateľa na
  účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak zákazník namietne spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ nesmie ďalej osobné údaje tohto zákazníka na účely priameho marketingu spracúvať;
 • právo na prenosnosť osobných údajov zákazníka v zmysle čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 26 Zákona;
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa zákazník domnieva, že bol priamo dotknutý na jeho právach podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo podľa Zákona.

Tieto práva si zákazník môže u prevádzkovateľa kedykoľvek uplatniť

 • elektronicky zaslaním emailu na sportacko@sportacko.sk;
 • telefonicky na telefónnom čísle 0905 918 190; alebo
 • písomne na adresu Janka Sovová, Nad plážou 10, 974 01 Banská Bystrica.